GOOGLE
 
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2564