GOOGLE
 
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึงข้อ 2.3
   
 
   กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานรายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1ถึงข้อ 2.3
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2564