GOOGLE
 
 
แบบรายงานการประเมินตนเองตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
   
 
   ประกอบด้วย kpi มิติที่1-4,กรอบตัวชี้วัด,ในภาคผนวกมีแบบฟอร์มประเมินตนเอง,ตารางสรุปตัวชี้วัด
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่