GOOGLE
 
ITA
promkiri hospital
 
ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

ITA EB13

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

 

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน